Amrani Mindset Affirmations

Amrani Mindset Affirmations is een krachtige tool om negatieve gedachtenpatronen te veranderen en ons te helpen positieve emoties, gedachten, en gedrag te ontwikkelen, en ons te ondersteunen bij het bereiken van onze doelen.

De kracht van affirmaties ligt in hun vermogen om de manier waarop we denken en ons voelen te veranderen. Affirmaties zijn positieve, bemoedigende uitspraken die gericht zijn op het versterken van onze overtuigingen over onszelf en onze levenssituatie. Door herhaaldelijk affirmaties te herhalen, kan ons brein geprogrammeerd worden om positieve gedachten te hebben en ons zelfbeeld te verbeteren. Deze positieve gedachten kunnen leiden tot positieve emoties en gedrag, en daarom kan dit een positief effect hebben op mentale en emotionele gezondheid. 

 

Transformeer je mindset en verbeter je mentale welzijn met de krachtige affirmaties Amrani Mindset Affirmations. Download nu onze 50 zorgvuldig samengestelde affirmaties en ontdek hoe positieve gedachten je leven kunnen veranderen.

Amrani Mindset Affirmations

 

Affirmaties kunnen bijvoorbeeld helpen bij het:

  • verbetering van de mentale en emotionele gezondheid;
  • verhogen het gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde;
  • persoonlijke doelen en ambities duidelijker te maken en te versterken;
  • ontwikkelen van nieuwe gewoonten;
  • bereiken van bepaalde stappen naar verandering.

Hoe gebruik je Affirmaties:

  1. Kies affirmatie die bij je persoonlijke behoeften en doelen aansluit.  
  2. Lees de affirmatie hardop of in stilte. Focus op het gevoel en de betekenis van de affirmatie.  
  3. Visualiseer jezelf in een positieve toekomst waarin de affirmatie uitgekomen is.  
  4. Herhaal de affirmatie regelmatig, bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds, of wanneer je een boost nodig hebt.  
  5. Wissel regelmatig van affirmaties, zodat je jezelf blijft uitdagen en verder kunt ontwikkelen.

 

50 Amrani Mindset Affirmations:

1 I embrace every stage of my life with gratitude and acceptance. 
Ik omarm elke fase van mijn leven met dankbaarheid en acceptatie.

2 I surround myself with people who inspire me to stay positive and grow, regardless of their age.
Ik omring mezelf met mensen die mij inspireren om positief te blijven en te groeien, ongeacht hun leeftijd.

3 I radiate an inner beauty that comes from my life experience and wisdom.
Ik straal een innerlijke schoonheid uit, die voortkomt uit mijn levenservaring en wijsheid.

4 I feel blessed to be growing older and have the opportunity to continue living
my life in my own unique way.
Ik voel me gezegend dat ik ouder word en de kans krijg om mijn leven te blijven leven op mijn eigen unieke manier.

5 Every day in every way I am getting more and more beautiful.
Elke dag en op elke manier word ik steeds mooier en mooier.

6 I am growing and glowing every day.
Ik groei en straal elke dag.

7 I become more and more grateful for life each day that I wake up.
Elke dag dat ik wakker word, ben ik meer en meer dankbaar voor het leven.

8 I am at peace with my past, I am preparing for my future, I am grateful for each moment in the present.
Ik heb vrede met mijn verleden, ik bereid me voor op mijn toekomst, ik ben dankbaar voor elk moment in het heden.

9 I give myself permission to heal inside and outside.
Ik geef mezelf toestemming om van binnen en van buiten te helen.

10 It’s OK to not be OK. I allow myself to feel whatever I need to.
Het is oké om niet oké te zijn. Ik sta mezelf toe te voelen wat ik nodig heb.

11 I believe in myself and my ability to achieve my goals.
Ik geloof in mezelf en mijn vermogen om mijn doelen te bereiken.

12 I am blessed with an abundance of energy and vitality.
Ik ben gezegend met een overvloed aan energie en vitaliteit.

13 I am grateful for my body and take good care of it to keep it healthy and strong.
Ik ben dankbaar voor mijn lichaam en zorg er goed voor om het gezond en sterk te houden.

14 I feel upbeat and motivated to try new things and push my limits.
Ik voel me opgewekt en gemotiveerd om nieuwe dingen te proberen en mijn grenzen te verleggen.

15 I am grateful for every day and use it to grow and learn.
Ik ben dankbaar voor elke dag en gebruik deze om te groeien en te leren.

16 The universe stands at my side and gives me the strength I need every day.
Het universum staat aan mijn zijde en geeft me de kracht die ik elke dag nodig heb.

17 I am in charge of my own energy. I choose how I feel in every moment.
Ik heb controle over mijn eigen energie. Ik kies hoe ik me op elk moment voel.

18 If I set my intentions and work towards it, there is nothing that I can’t accomplish.
Als ik mijn intenties zet en ernaar werk, is er niets dat ik niet kan bereiken.

19 I am strong enough to overcome anything, and I am getting stronger every day.
Ik ben sterk genoeg om alles te overwinnen en ik word elke dag sterker.

20 I have the power to rise above negative energy and pessimistic thinking.
Ik heb de kracht om boven negatieve energie en pessimistisch denken uit te stijgen.

21 I feel grounded and balanced, and I radiate this in everything I do.
Ik voel me gegrond en in balans en ik straal dit uit in alles wat ik doe.

22 I let go of negativity and stress and focus on the positive in my life.
Ik laat negativiteit en stress los en richt me op het positieve in mijn leven.

23 I take time to relax and recover.
Ik neem de tijd om te ontspannen en te herstellen.

24 I embrace changes and challenges as opportunities to grow.
Ik omarm veranderingen en uitdagingen als kansen om te groeien.

25 I focus on what is important and let go of the rest to create more space for peace and inner calm.
Ik focus op wat belangrijk is en laat de rest los om meer ruimte te creëren voor rust en innerlijke vrede.

26 I release the past and trust that everything is happening for my greatest good.
Ik laat het verleden los en vertrouw op het goede. 

27 I am surrounded by healing energy.
Ik word omringd door helende energie.

28 I am choosing to feel grounded, calm, peaceful, and secure.
Ik kies ervoor om me geaard, kalm, vredig en veilig te voelen.

29 My body deserves love and appreciation at any size.
Mijn lichaam verdient liefde en waardering.

30 I choose healing for my heart, body and soul every day.
Ik kies elke dag voor genezing van mijn hart, lichaam en ziel.

31 I let my light shine in every situation, making a difference in the world.
Ik laat mijn licht stralen in elke situatie en maak zo een verschil in de wereld.

32 I radiate from within with my unique personality and energy.
Ik straal van binnenuit met mijn unieke persoonlijkheid en energie.

33 My light shines brighter than ever before and attracts only positivity.
Mijn licht straalt helderder dan ooit tevoren en trekt alleen maar positiviteit aan.

34 I embrace my inner light and allow myself to shine.
Ik omhels mijn innerlijke licht en sta mezelf toe om te schitteren.

35 I am smart and wise, and use my intelligence to find solutions.
Ik ben slim en wijs en gebruik mijn intelligentie om oplossingen te vinden.

36 I am inhaling peace and exhaling anything that doesn’t serve and support my total well-being.
Ik adem vrede in en adem alles uit wat mijn totale welzijn niet dient en ondersteunt.

37 I deserve a life filled with happiness and love.
Ik verdien een leven vol geluk en liefde.

38 I am only exposed to people and circumstances that will make me a better person.
Ik word alleen blootgesteld aan mensen en omstandigheden die me een beter mens zullen maken.

39 I ask for miracles and receive miracles.
Ik vraag om wonderen en ontvang wonderen.

40 My beauty and personality are unique.
Mijn schoonheid en persoonlijkheid zijn uniek.

41 I feel good and organized.
Ik voel me goed en georganiseerd.

42 I have a clear vision for my life and work towards it every day.
Ik heb een heldere visie voor mijn leven en werk er elke dag aan om die te realiseren.

43 I create clarity and structure in my daily routine
Ik creëer helderheid en structuur in mijn dagelijkse routine.

44 I am clear and focused on my goals and know what I want to achieve.
Ik ben helder en gefocust op mijn doelen en weet wat ik wil bereiken.

45 My energy is reserved for the things, people, and experiences that truly matter to me.
Mijn energie is gereserveerd voor de dingen, mensen en ervaringen die er echt toe doen voor mij.

46 I make space for all my feelings.
Ik maak ruimte voor al mijn gevoelens.

47 I prioritize and practice self-care on a daily basis.
Ik stel prioriteiten en zorg voor self-care op dagelijkse basis.

48 I will let go of fear, and I won’t let it control my life.
Ik zal angst loslaten en laat het mijn leven niet beheersen.

49 I deserve my own love and self-care as much as others.
Ik verdien mijn eigen liefde en self-care net zoveel als anderen.

50 The universe works for me everyday, I have everything I need.
Het universum werkt elke dag voor mij, Ik heb alles wat ik nodig heb.

Iedereen is uniek is en het effect van affirmaties afhangt van persoon tot persoon.